Adatkezelési nyilatkozat

A Primefit Sportközpont Házirendje

Az Primefit üzemeltetését a CBA DL-Projekt. Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 99.) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza az Primefit-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Príma Wellness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A./ Általános szabályok

1/ A Príma Wellness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Primefit területén TILOS:
2/ A dohányzás és az alkohol fogyasztása
3/ Az olyan tevékenység, amely a Príma Wellness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
4/ Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
5/ A Primefit egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele
6/ Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
7/ A Príma Wellness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
8/ A Príma Wellness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).
9/ A Príma Wellness nyitvatartási rendje:
H-P: 06.00 – 23.00
Sz-V: 08.00 – 20.00
10/ A Primefit szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
11/ A Primefit területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
– játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, köz-használatú elektronikus készülékek, stb.
– egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
– reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag
12/ Amennyiben a Primefit területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
13/ Üzemeltető a Primefit sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.
Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
14/ A Primefit zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a sportcentrum egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Primefit rendjére.
15/ Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
16/ A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.
17/ A Prímefit üzemeltetője nem vállal felelősséget a Sportközpont területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
18/ A talált tárgyakat minden vendég a Prímefit recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
19/ A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
20/ A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
21/ A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!
22/ A Primefit különböző használati eszközeit biztonsági chippel szerelte fel, mely eszközök a távozáskor, véletlen vagy tudatos elvitel esetén jelzést adnak, és a kilépést megakadályozzák.
22/ A komplexum egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.
23/ A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

24/ E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a sportcentrum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja
25/ A Primefit üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
26/ A Prímafit jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.
27/ A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!
28/ A Sportközpont területén illetve az általa szervezett rendezvényeken kizárólag a sportközpont illetve általa megbízott harmadik személy készíthet hang- és képfelvételeket. A Sportközpontban illetve az általa szervezett rendezvényen való megjelenéssel minden résztvevőnek tudomása van arról, hogy a felvételeken való megjelenésért a Sportközponttal sem az általa megbízott harmadik személlyel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
29/ A Sportközpont területén fotó, video- és hangfelvétel csak a vezetőség írásos beleegyezésével készülhet.

B./ Speciális szabályok

1/ A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
2/ A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

C./ Recepció

1/ A Primefit sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel, vagy bérlettel és ehhez kapcsolódó beléptetőkártyával lehet.
2/ Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozat továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.) az adatok helyességének ellenőrzése céljából. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. Az adatlap kitöltésével, aláírásával a vendég elfogadja a Primefit Újpalota Sportközpont Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.
3/ A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként elkülönítve kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (1 db törölköző).
4/ A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chip-es óra, törölköző, sport-felszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
5/ A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
6/ A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

D./ Pihenőtér, Szauna

1/ A szaunatérben, öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
2/ A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat az értékmegőrzőben helyezzék el.

4/ A szaunatér, finn szaunát, a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
5/ A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
6/ A szaunában illóolaj nem használható.
7/ A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
8/ Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, szennyeződés)
11/ Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény ajtaját kérjük, nyitva hagyni szíveskedjenek!

A szaunatér egész területén 14 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
A szaunatérbe ételt és italt bevinni TILOS!
A szaunák relaxációs helységében mások nyugalmát bármi módon zavarni TILOS!

E./ Fitness terem

1/ 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben
2/ Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!
3/ Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
4/ A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
5/ Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
6/ A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
7/ Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata javasolt.
8/ Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. A teremedzők és a személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

F./ Aerobic termek

1/ Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
2/ A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
3/ Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!
4/ Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
5/ A speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Az óra megkezdésének pillanatában a foglalás érvénytelen, ha a vendég az órára késve érkezik.
6/ Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
7/ Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

PRIMEFIT
VEZETŐSÉGE

Kövess minket!

Iratkozz fel Hírlevelünkre!