Instagram nyereményjáték

A „Primefit INSTAGRAM” nyereményjáték hivatalos játékszabályzata és adatvédelmi tájékoztatója.

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!
A játékban való részvétel önkéntes! A játékban résztvevők részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadod a jelen játékszabályzatot és adatvédelmi tájékoztatót!

I. Bevezetés

1. A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) a CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail cím: info@primefit.hu, továbbiakban: „Szervező”) önállóan szervezi.

2. A Nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a https://ujpalota.primefit.hu/instagram-nyeremenyjatek/ oldalon.

3. Szervező fenntartja a jogot
a. a játék törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy vis major esetén.

b. arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa, vagy megszűntesse, de arról a fent nevezett oldalon keresztül köteles értesíteni a felhasználókat, valamint a játékban már résztvevőket.

II. Részvételi feltételek

1. A Szervező által lebonyolított Játékban kizárólag azok lehetnek Játékosok (továbbiakban: „Játékos”), akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

2. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki

a. 18. életévét betöltötte, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Instagram regisztrációval (fiókkal) rendelkezik, és

b. követi a Játék ideje alatt a Szervező INSTAGRAM oldalát, a https://www.instagram.com/primefit_ujpalota/ oldalt és

c. a nyereményjáték bejegyzés hozzászólásban hozzáad (betaggel) maximum 10 ismerősét (@ismerősneve megjelöléssel), és

d. profilja publikus, így a Szervező/Lebonyolító a jelen Szabályzat alapján ellenőrizheti hitelességét,

e. elfogadja a jelen szabályzatban, valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és

f. hozzájárul a nyereményjátékban történő részvétel során megadott személyes adatainak Játékkal összefüggő, az adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez, továbbá

g. valós adatokat ad meg.

III. Kizáró feltételek:

1. A Játékból ki vannak zárva

a. a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontja).

b. azok a felhasználók, akik a több, mint 10 ismerőst taggel, vagy

c. akik egynél több Instagram profillal vesznek részt a Játékban. A Szervező ezt jogosult ellenőrizni, és amennyiben a Játékossal szemben annak gyanúja merül fel, hogy több profillal vesz részt a Játékban, úgy a Szervező jogosult azonnali hatállyal minden pályázatát kizárni a Játékból, vagy

d. akik nem saját Instagram profillal, hanem harmadik személy Instagram fiókjával vesznek részt a Játékban, vagy

e. csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék

f. akik nyilvánvalóan valótlan adatokat adtak meg

IV. A sorsoláson történő részvétel feltételei (a Játék menete):

1. A sorsoláson azok a játékban részt vett természetes személyek vehetnek részt, akik teljesítették a Játékosokkal szemben felállított jelen Szabályzat és INSTAGRAM szerinti feltételeket és nincsenek kizárva.

V. A Játék időtartama

1. A Játék 2020.06.05 – 2020.06.12-igtart.

VI. A sorsolás

1. A Szervező a Játék teljes időtartamát követően, 2020.06.hó 12 napján,, összesen 1 db, azaz egy fő Játékost sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (https://www.instagram.com/primefit_ujpalota/) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a Szervező székhelyén, 1103 Budapest, Gyömrői út 99. szám alatt, az Instagram oldalán videóban megosztva, felhasználva a Játékosok Instragramon megjelenített nevét.

2. A Nyerteseket az az Instagram profil (fiók) azonosítja, amelyről a Játékos a taggelést végrehajtotta.

3. Szervező ezen Instagram profilon (fiókon) keresztül, privát üzenetben (továbbiakban: értesítés) a sorsolást követően, megpróbál kapcsolatba lépni a Nyertessel. A Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló Instagramon keresztül elérni a Nyertest a sorsolás napjától számítva 5 munkanapon belül, 9:00 és 17:00 között, különböző napokon.

4. Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, és az értesítésre 2 munkanapon belül reagálni, annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg és ilyen esetben a sorsoláskor kisorsolt pótnyertesek közül a sorrendben következő lép a Nyertes (pótnyertes) helyébe és Szervező jogosult őt, mint Nyertest – a fentiek szerint – értesíteni.

5. Amennyiben Nyertes nem kívánja igénybe venni/átvenni a Nyereményét, úgy az értesítéstől számított 48 órán belül a Szervező részére Instagramon keresztül megküldött lemondó nyilatkozata alapján Szervező jogosult a kisorsolt nyeremény esetében a sorrendben következőnek pótnyertest értesíteni. Szervező a Nyertesnek kisorsolt Instagram fiókból érkező, kifejezetten lemondó nyilatkozatot tartalmazó üzenetet tekinti lemondásnak.

6. Szervező a fentiek szerint tehát a Nyertesen túl pótnyerteseket is kisorsol, 3 főt, akik a nyertesként kisorsolt Játékos helyébe, kisorsolásuk sorrendjébe abban az esetben lépnek, ha a Nyertes (pótnyertes) a nyereményre nem jogosult (nem teljesítette a Játékossá válás vagy a sorsoláson történő részvétel feltételeit, vagy kizáró feltételek állnak fenn vele szemben), vagy vele a kapcsolatfelvétel nem vezetett eredményre.

7. Nyertes kapcsán a Játékszabályzat szerinti feltételeinek ellenőrzésére utólag kerül sor.

8. A sorsoló bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.

9. A Játékosok sorsolás során felhasznált adataiban időközben beálló esetleges változásaiból eredő, valamint a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram fiók törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

VII. A Nyeremény

1. A kisorsolt Nyertes 1 db, azaz egy darab Primefit havi bérletet nyer meg, amely 30 napig érvényes és a fitness, aerobik és szauna szolgáltatásokra használható fel.

2. A nyeremény más szolgáltatásra, termékre nem cserélhető, továbbá készpénzre nem váltható át, valamint más személyre nem ruházható át.

3. Jelen szabályzatban rögzített nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékkötelezettségeket a Szervező viseli.

4. Szervező a Nyereményt a Nyertes által megadott címre juttatja el a Nyertes visszaigazolását, adatainak megadását követő 1 héten belül.

VIII. Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

1. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

2. Szervező nem vállal felelősséget
a) a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.
b) ha a Játékos posztolás, taggelés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével.
c) a Primefit Újpalota Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse
d) olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert
i. nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos Instagramja bármely egyéb ok miatt nem elérhető,
ii. a Játékos Instagram fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,
iii. az internetszolgáltatón, illetve az üzenetet kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

3. Szervező kizárja felelősséget a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső informatikai támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

IX. Adatvédelem, adatkezelés

1. A Játék adatkezelője a Szervező. Szervező a személyes adatokat kizárólag a sorsolás végrehajtásához, Nyertes esetén a nyeremény átadásához, Nyeremény kapcsán az adóügyi ellenőrzéshez, a legszükségesebb ideig használja fel. Szervező a Játékosok személyes adatait nem adja ki, nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül, kivéve hatóság, bíróság hivatalos megkeresését.

2. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti Szervező postai vagy elektronikus címére küldött kérelemmel. Törlés esetén a Játékos nem vesz részt a sorsoláson, vagy sorsolást követő törlési igény esetén a Játékos nem lesz megkereshető, ha ő lett a kisorsolt Nyertes.

3. A nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés a jelen szabályzat I. sz. mellékletében került megfogalmazásra.
4. Minden Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

X. Vegyes rendelkezések

1. Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

2. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

3. Szervező a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

4. Minden Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

5. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

I. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató
a „Primefit INSTAGRAM” nyereményjáték kapcsán

A nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a nyereményjátékban történő részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során (sorsolás lebonyolítása), valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt vesz, így a Játékos és különösen a Nyertes Lásd alább. Lásd alább. érintettek

1. Ki az adatkezelő?
A megadott személyes adatok kezelője: CBA DL-Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., képviseli: Honti Balázs ügyvezető, e-mail cím: info@primefit.hu)

Az Instagram a feltöltött profilok, képek kapcsán magát adatkezelőnek tekinti, ugyanakkor a jelen nyereményjáték kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a CBA DL-Projekt Kft. az Instagram-ot nem tekinti közös adatkezelőnek, mert az Instagram semmilyen, így adatkezelést érintő döntést sem hoz a CBA DL-Projekt Kft-vel közösen.

2. Mi az adatkezelés célja?
Az adatkezelés célja a nyereményjátékban történő részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során (sorsolás lebonyolítása), valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos kapcsolattartás.

3. Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő jelentkezés során:
• Instagramon megadott név (profilnév) – azonosítás, részvételi feltétel ellenőrzése
• képmás – amennyiben a feltöltött képen az érintett (Játékos) felismerhető

A következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő sorsolás céljából:
• Instagramon megadott név (profilnév)

A következő adatok kezelése történik a nyertességről történő kiértesítés és a nyeremény átadása céljából:
• név – azonosítás, megszólítás céljából
• e-mail cím/telefonszám – kapcsolattartás céljából
• a nyeremény átadásához megadott magyarországi szállítási cím –szállítás leszervezése céljából

4. Mi az adatkezelés jogalapja?
A nyereményjátékban történő részvétel (így az adatok megadása) önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) b. pontja és Grt 6. § (2)-(3) bekezdései).

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
• Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, az alább meghatározott határidőben a jelen tájékoztatóban megfogalmazottak szerint kezelje;
• nyertesség esetén nevüket a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Szervező Instagram oldalán.

5. Kik az érintettek (kiknek az adatait kezeli a Szervező, mint adatkezelő)?
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt vesz, így a Játékos és különösen a Nyertes.

6. Meddig tart az adatkezelés?
Adatkezelés időtartama:
a. jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig (bizonyítás miatt);
b. nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (5 évig) tart, és az adat, amennyiben számviteli bizonylaton szerepel, 8 évig kerül megőrzésre.

7. Honnan vannak az adatok?
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

8. Történik adatközlés harmadik fél számára, adatkezelő vesz igénybe adatfeldolgozót?
Adatkezelő igénybe veszi adatfeldolgozó segítségét sorsolás lebonyolítása kapcsán, a sorsoláshoz használt adatok vonatkozásában, adatfeldolgozó a Randomness and Integrity Services Ltd. (random.org). Adattovábbítás hatóság, bíróság számára történhet hivatalos megkeresés esetén.

9. Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
Automatizált döntéshozatal (sorsolás) történik az elektronikus úton végzett sorsolás miatt, de profilalkotás soha nem történik.

10. Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket az info@primefit.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1103 Budapest, Gyömrői út 99. címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Érintett egyéb jogaival (helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, stb.) az Adatkezelő fenti elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz, jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz az alábbiak szerint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

11. Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő és az Instagram az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

12. Egyéb információk

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást (hozzáférés joga) kérjen személyes adatai kezeléséről.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

CBA DL-Projekt Kft. Szervező
Lezárva: Budapest, 2020. május 28.

Kövess minket!

Iratkozz fel Hírlevelünkre!