Belépési nyilatkozat

PRIMEFIT Újpalota

1157 Budapest, Zsókavár utca 41-47.

 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Az adatok kitöltéséhez kérjük, nyomtatott betűket használjon.*

 

 

NÉV……………………………………………………………………………………………..      

 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………..

 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………

 

E-mail cím:………………………………………………………………………………………

 

Születési dátum (év/hónap/nap)………………………………………………………………..

 

Honnan hallott rólunk: Facebook / Hírlevél / Hírdetés:……………. / Edző ajánlása / Ismerős /

Egyéb:………………………………………

Fent nevezett a PrimeFit Újpalota Sportközpontba való belépéssel, jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Sportközpont házirendjét, valamint az alábbiakban foglaltakat.

Közös rendelkezések napijegy és bérlet vonatkozásában:

 1. A Sportközpontban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a sportközpont helyiségeit.
 2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
 3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.
 4. Ügyelek mások testi épségére.
 5. A termekbe csak műanyagpalackos italt viszek be.
 6. Mobiltelefont az órák alatt használni tilos.
 7. A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem.
 8. Tudomásul veszem, hogy a Sportközpont területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében elektronikus térfigyelő kamerarendszer működik, az öltözők és mosdók kivételével.
 9. Utcai cipővel a termekbe és a szauna területére belépni tilos.
 10. Tudomásul veszem, hogy a sportközpont semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért.
 11. Tudomásul veszem, hogy a mindenkori hivatalos munkaszüneti napokon a Sportközpont zárva tarthat.
 12. Tudomásul veszem, hogy a napijegy és a bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít.
 13. Tudomásul veszem, hogy a jegyek, illetve a bérletek más személyre át nem ruházhatóak.
 14. Tudomásul veszem, hogy a foglalásos szolgáltatások (aerobic, egyéb rendezvények) esetén a foglalás módosítására, törlésére a megelőző 24 órában már nincs lehetőségem.
 15. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jogosultságom ellenőrizhetősége érdekében rólam fényképfelvétel készüljön. A beléptetéskor rólam készült elektronikus fényképfelvétel a területre történő belépés, valamint az adott értékmegőrző és /vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosításra, illetve a jogosultságom információs terminálon történő megállapíthatóságára szolgál.
 16. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a Sportközpont tájékoztatását a személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely tájékoztatást a jelen
 17. „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 1. számú melléklete tartalmazza. Ennek átolvasását és megértését követően hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez.
 18. Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a Sportközpont az általam megismert és elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
 19. Tudomásul veszem, hogy az aerobic órarend és az óratartó oktató változásának jogát a Sportközpont fenntartja.
 20. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportközpont hírlevelekkel megkeressen.

£ Igen                                              £ Nem

 

 1. Tudomásul veszem, hogy 16 év alatti érintett hozzájárulásához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
 2. Tudomásul veszem, hogy 14 év alatti kiskorú kizárólag szakképzett munkatárs kíséretében veheti igénybe a számára elérhető szolgáltatásokat.

 

Bérletet váltó vendégekre vonatkozó, elektronikus beléptetőrendszerrel kapcsolatos szabályok:

 1. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatók fel és minden bérlet 30 napig érvényes, illetve az exkluzív tagsági bérleteink, melyek átlag 30 napos hónappal lettek kalkulálva. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem.
 2. Az első bérlet használatához beléptetőkártyát szükséges vásárolnom, amelynek díja 2000.- Ft. Bérlet meghosszabbítása esetén új beléptetőkártyát váltani nem szükséges, kivéve, ha 3 év inaktivitás telt el a legutolsó bérlet használata óta.
 3. Tudomásul veszem, hogy a Sportközpont területére beléptetőkártyával tudok belépni a következő módon: ujjbegyemet az ujjlenyomat olvasóba helyezem, az ujjbegyemről a rendszer algoritmus segítségével bináris kódot hoz létre, amely a beléptetőkártya chipjére titkosított formátumban rögzítésre kerül. Belépéskor a tulajdonomban levő beléptetőkártyát a kártyaolvasón lehúzom, miközben ujjamat az ujjlenyomat leolvasóba helyezem. Ekkor a rendszer a két különböző irányból érkező adathalmazt, tehát a kártya adatát és az ujjlenyomat olvasó adatát összeveti, megpróbálja az adatok egymásnak való megfeleltetését elvégezni, továbbá a jogosultságot ellenőrzi és amennyiben sikeres, úgy az elektronikus beléptetőrendszer belépésemet engedélyezi. A Sportközpont sem ujjlenyomatot, sem bináris kódot nem tárol, nem kezel. A beléptetésre vonatkozó részletes adatvédelmi tájékoztató a Belépési nyilatkozat 2. sz. mellékletében található.
 4. Tudomásul veszem, hogy a Sportközpont területén a kártyámat köteles vagyok magamnál tartani/hordani, amennyiben nem, nem vagyok jogosult a szolgáltatások igénybevételére, és nem tartózkodhatom a sportközpont területen.
 5. Beléptetőkártya elvesztése esetén köteles vagyok új kártyát igényelni 2000 forint összegben.
 6. Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával tudomásul veszem a Sportközpont tájékoztatását az elektronikus beléptetőrendszerrel kapcsolatos személyes adataim kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaimról, mely tájékoztatást a jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” 2. számú melléklete tartalmazza. Ennek átolvasását és megértését követően hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez.

 

 1. számú melléklet – Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából

 

 • személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, születési ideje, aláírása, továbbá bármilyen adat, amely által beazonosítható vagy beazonosított, a róla készített fényképfelvétel, valamint minden rá vonatkozó adat  az EU 2016/679 sz. rendeletének (GDPR) alkalmazása alapján.
 • adatkezelő a PRIMEFIT ÚJPALOTA mindenkori üzemeltetője, jelenleg a CBA-DL Projekt Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99., e-mail: info@primfeit.hu )

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az 1.2. pontban meghatározott adatkezelő az alább meghatározott célokkal, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges technikai biztosítással saját szervezeti rendszerében és számítástechnikai eszközeivel végzi.
 2. Az adatkezelés céljai: a Sportközpontba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a.)
 4. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a Belépési Nyilatkozatot kitöltötte. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Kezelt adatok körei: a belépési nyilatkozatban az érintett által megadott, továbbá a belépési nyilatkozatban megjelölt adat(ok), így az elektronikus fényképfelvétel is ide tartozik.
 6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat mindaddig kezeli, míg az Érintett írásbeli kérelemmel nem kezdeményezi az adatainak törlését.
 7. Adatok forrása: az Érintettek.
 8. Adatközlés: hatóság, bíróság számára történhet hivatalos megkeresés esetén.
 9. Profilalkotás: az adatokkal kapcsolatban profilalkotás nem történik.
 10. Biztonsági intézkedések röviden: Az Adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere megfelelő módon kialakított és folyamatosan karbantartott. Az Adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján nem továbbítja, az adatokat az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül nem továbbítja.
 11. Jogok, joggyakorlás: Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz. Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri.

 

Fenti tájékoztatást tudomásul vettem:

 

Budapest, 20. …………..………….hó ……  nap

 

…………………………………………..

Aláírás

 

…………………………………………

Törvényes képviselő aláírása 16. év alatti esetében

 

 

 1. számú melléklet – Adatvédelmi tájékoztató: elektronikus beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés bérlettel rendelkező érintettek esetén

 

Elektronikus beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata (bérlettel rendelkező érintettek esetén)
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság az Adatkezelő jogos érdeke Minden bérlettel rendelkező vendég Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Érintettek

 

 1. Érintett számára az Adatkezelő meghatározott területeire történő bejutást az Adatkezelő elektronikus beléptetőrendszer segítségével teszi lehetővé személy- és vagyonbiztonsági célokból.

 

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, terültre történő belépési jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f. pont): személy- és vagyonvédelem, -biztonság.

 

Az Adatkezelő jogos érdeke úgy valósul meg, hogy kizárólag az az érintett juthat be az elektronikus beléptetőrendszer által biztosított területre, akinek erre jogosultsága van, a beléptetőrendszer használatával ellenőrizhetővé válik a személyforgalom, a személy- és vagyonbiztonság nő.

 

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden bérlettel rendelkező vendég.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. A kezelt adatok köre és célja belépés igénylése céljából: lásd belépési nyilatkozat adatköreit.
 2. A kezelt adatok köre és célja a beléptetőrendszer használata során:

be- és kilépések

időpontjai                                        bizonyítás

 

 1. A kezelt adatok köre és célja a beléptetőkártyán:

érintett profiljának

kódja         külön chipen                a kártya összekapcsolása az érintettel

érintett nevének

megjelenítése magán

a kártyán                                          azonosítás

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Érintett jelzi az elektronikus beléptetőrendszerrel biztosított területre történő belépési igényét az Adatkezelő felé. Ez a gyakorlatban a Belépési nyilatkozat kitöltésén, aláírásán túl bérlet váltását jelenti.
  2. Az Adatkezelő az érintettről – hozzájárulásával – elektronikusan tárolt fényképet készít abból a célból, hogy a belépést szolgáló kártya hiányában a vendéget be tudja azonosítani.

 

A biometrikus adat felvétele hogyan történik?

 

 1. Érintett ujjbegyét az ujjlenyomatleolvasóba helyezi, és az érintett ujjbegyéről a rendszer algoritmus segítségével bináris kódot hoz létre.

 

Az ujjlenyomatból képzett bináris kódot (biometrikus adatot) az Adatkezelő tárolja?

 

 1. Adatkezelő sem az ujjnyomatot, sem az abból képzett kódot nem tárolja le, az algoritmus segítségével létrehozott kódsort egy beléptetőkártya chipjére zárt elektronikus rendszer (dedikált szoftver) segítségével felrögzíti, de arról másolatot saját elektronikus nyilvántartási rendszerében nem készít, tehát Adatkezelő a biometrikus adatot nem tárolja.
 2. A biometrikus adat titkosított formában kerül a beléptetőkártyára.
 3. Adatkezelő a beléptetőkártya chipjének tartalmát nem tudja kiolvasni.
 4. Adatkezelő a chip teljes tartalmát jogosult törölni, és a chipre a dedikált rendszer segítségével adatot rögzíteni.

 

Kinek a tulajdona a beléptetőkártya?

 

 1. A beléptetőkártya a vendég (érintett) tulajdona, azt megvásárolja az Adatkezelőtől.

 

Hogyan történik a biometrikus megfeleltetés, hogyan enged be a rendszer, ha az Adatkezelő a biometrikus adatot nem tárolja?

 

 1. A megfeleltetés az a folyamat, amelynek során a felvételkor a beléptetőkártyára rögzített biometrikus adatokat (sablont) a rendszer összeveti egy új mintából gyűjtött biometrikus adattal (sablonnal) azonosítás, ellenőrzés (hitelesítés) céljából.
 2. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vendég (érintett) a tulajdonában levő beléptetőkártyát a kártyaolvasón lehúzza miközben ujját az ujjlenyomat leolvasóba helyezi. Ekkor a rendszer a két különböző irányból érkező adathalmazt, tehát a kártya adatát és az ujjlenyomat olvasó adatát összeveti, megpróbálja a megfeleltetést elvégezni, és a belépési jogosultságot ellenőrizni és amennyiben sikeres, úgy az elektronikus beléptetőrendszer az érintett belépését engedélyezi.
 3. Az elektronikus beléptetőrendszer önálló használatának tehát feltétele az, hogy a beléptetőkártya a vendég birtokában legyen a belépéskor.

 

Mi történik, ha nincsen a birtokomban a kártya (pl. elhagyta, elvesztette)? Be tud lépni a területre?

 

 1. Amennyiben vendég a beléptetés során a kártyáját nem tudja használni (mert nincsen nála, megsérült, stb.), úgy az Adatkezelő őt nevével és rögzített elektronikus fotójával be tudja azonosítani és manuálisan be tudja engedni jogosultság megléte esetén.
 2. Tehát a vendég ebben az esetben önállóan nem tud az elektronikus beléptetőrendszerrel védett területre belépni.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. érintett kérésére törlésig, vagy
  2. az igénylés során megadott, elektronikusan nyilvántartási rendszerben rögzített adatokat az Adatkezelő a rendszeres belépésre jogosultság (bérlet) megszűnését követő 3 év inaktivitás után törli, továbbá
  3. a rendszer működtetése során keletkezett adatokat (a be- és kilépések adatai) a rendszeres belépésre való jogosultság (bérlet) megszűnését követő 180 nap elteltével megsemmisíti.

 

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja:
  1. adatok rögzítése az igényléshez: papír alapon, nyilvántartási rendszerbe történő felvitel elektronikusan, manuálisan történik
  2. fényképkészítés elektronikusan, manuálisan
  3. beléptetőrendszer működtetése elektronikusan, automatizáltan történik

 

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót veszi igénybe, pl. a beléptetőrendszer karbantartása, fejlesztése céljából, úgy az adatfeldolgozó adatai a II. sz. mellékletében olvashatók.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 1. A beléptetőkártya másik chipjén titkosított módon tárolódik az érintett elektronikus nyilvántartási rendszerben létrehozott profiljának kódja, így a kártya olvasóhoz történő érintése esetén az érintett profilja a nyilvántartási rendszerben belépett, jogosultsággal rendelkező számára olvasható lesz.
 2. A beléptetőkártya egyik oldala tartalmazza az érintett nevét, így a kártya Sportközpontban történő elhagyása, elvesztése esetén a tulajdonos könnyebben azonosítható.

 

Jogok, joggyakorlás:

 1. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz. Az Érintett a Sportközpontba való belépésre való jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatai törlését a bérleti időszak lejártát megelőzően kéri

 

Fenti tájékoztatást tudomásul vettem:

 

Budapest, 20. …………..………….hó ……  nap

 

…………………………………………..

Aláírás

 

…………………………………………

Törvényes képviselő aláírása 16. év alatti esetében

 

Kövess minket!

Iratkozz fel Hírlevelünkre!